Sunulmayacak Belgeler Listesi

 
İhaleye Katılmak İçin Gerekli Belge Adı Açıklama Teyit Kriteri Teyit Adresi
Bilanço Bilanço EKAP'a elektronik ortamda aktarılmaktadır. İhale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların bilançosunun kullanılacağı https://ekap.kik.gov.tr
Gelir Tablosu (Ortağı olunan ortak girişime/girişimlere ait veriler sorgulanamamaktadır.) İhale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların gelir tablosunun kullanılacağı İhale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların gelir tablosunun kullanılacağı https://ekap.kik.gov.tr
Geçici Teminat Mektubu (Geçici teminat mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.) Geçici Teminat Mektubunun Ayırt Edici Numarası https://ekap.kik.gov.tr
İş Deneyim Belgesi (EKAP’ta kayıtlı olması durumunda) Belgeye EKAP tarafından verilen sayı https://ekap.kik.gov.tr
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. Sicil Numarası, Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicili Gazete/Gazetelerinin Tarih ve Sayısı ile Sayfa Numarası http://www.ticaretsicil.gov.tr/
Türk Akreditasyon Belgesi İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesi durumunda, bu durumun tevsikine yönelik Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen/onaylanan belgeler. TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi Numarası https://ekap.kik.gov.tr
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite ve standarda ilişkin (kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeterlik belgesi, malın ulusal standarda veya uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgeler) belgelerin istenilmesi durumunda bu durumu tevsik eden belgeler. Belge Numarası https://ekap.kik.gov.tr
EPDK Tarafından Verilen Lisanslar EPDK tarafından düzenlenen lisanslara ilişkin bilgiler. Lisans Numarası https://ekap.kik.gov.tr
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. Yeterlilik Numarası http://e-garanti.gtb.gov.tr/application/HTMLClient/
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için işin niteliği göz önünde bulundurularak ihale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddesine göre sunulabilecek Teknolojik Ürün Deneyim Belgeleri EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır. Belge Numarası, TC Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası https://ekap.kik.gov.tr
Mezuniyet Belgesi İhalelerde benzer iş deneyiminin tevsikine yönelik mezuniyet belgelerinin kullanılması durumunda teyit bilgileri (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgi Sisteminde tutulan kayıtlar için) TC Kimlik Numarası https://ekap.kik.gov.tr
Biyosidal Uygulama İzin Alan İşyerleri Listesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. İş Yeri Unvanı ve İli https://hsgm.saglik.gov.tr
İzinli Biyosidal Ürünler Listesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. CAS Numarası ve Ürün Adı https://hsgm.saglik.gov.tr
Yerli Malı Belgesi Mal alımlarında yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu durumu tevsik eden belgeler Belge Numarası, TC Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası https://ekap.kik.gov.tr
İşletme Kayıt Belgesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. Üretici/İthalatçı İşletme Adı, İşletme Kategorisi, Onay Numarası http://ggbs.tarim.gov.tr